පර්යේෂණ කෘති/ Research Writings

  • ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා සංගමය – පණස් වසරක ඉතිහාසය 1966-2016 (2017) – ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා සංගමයේ පණස් වසරක කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලෙන ශාස්ත්‍රීය පර්යේෂණයකි. ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා සංගමය මගින් ප්‍රකාශනය කරන ලදි.
  • දේශගුණ  වෙනස් වීම (2007)

පරිවර්තන/ Translations

  • කන්ද උඩරටින් නැගුණු පෘතුගීසි විරෝධය (2015) – සී. ගැස්ටන් පෙරේරා විසින් රචිත Kandy Fights the Portuguese () කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයයි. විජිත යාපා ප්‍රකාශනයකි.